Jeane, Jeane Freitas de Oliveira Freitas, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Brasil